Algemene voorwaarden

1.De maatschap Willemspark Advocaten is een openbare maatschap naar Nederlands recht. Deze maatschap bestaat uit de maten A.C. Bouma, M.C. Reichmann, I.E. van der Bijl en C.C.A. Ouwens. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51463784.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Willemspark Advocaten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de leden van de maatschap. Daarnaast voor degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Willemspark Advocaten.

4. Het staat Willemspark Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de leden van de maatschap en/of overige personeelsleden in loondienst van Willemspark Advocaten te laten uitvoeren. Ook in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Overige zaken binnen de algemene voorwaarden

5. Willemspark Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Ook bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden. Willemspark Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Willemspark Advocaten.

6. Iedere aansprakelijkheid van Willemspark Advocaten en van al diegenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt. Dit is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

7. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Willemspark Advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 15.000. De leden van de maatschap alsmede al degenen die voor Willemspark Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

8. Willemspark Advocaten is gemachtigd de door of namens de opdrachtgever gestelde voorwaarden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Willemspark Advocaten voor een tekortkoming van een derde wordt uitgesloten.

9. Willemspark Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

10. Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Willemspark Advocaten of een van haar partners en/of personen die voor Willemspark Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest vervalt indien de rechtsvordering daartoe niet binnen een jaar na het ontstaan van de betreffende aanspraak is ingesteld. Ten aanzien van de (vermeende) aanspraken uit hoofde van de hoogte of samenstelling van de facturen van de verrichte werkzaamheden van een maat cq advocaat, wordt verwezen naar artikel 12 van deze algemene voorwaarden en de daar opgenomen kortere termijn van één maand.

Tot slot

11. Betaling van declaraties van Willemspark Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

12. Indien cliënt bezwaar wenst te maken tegen de hoogte en/of samenstelling van de factuur dan dient dit uiterlijk te geschieden binnen één maand na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn van één maand is het recht tot reclameren van rechtswege vervallen en staat de verschuldigdheid tot betaling van de factuur vast. Laatstbedoelde vaststelling geldt tussen de betreffende maat/advocaat en zijn/haar cliënt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.

13. Willemspark Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde opslag voor kantoorkosten jaarlijks te wijzigen. Het door de betreffende maat of advocaat gehanteerde uurtarief ziet toe op werkzaamheden van diverse aard; variërend van relatief eenvoudig tot complex. In die zin is het uurtarief aan te merken als een gemiddelde beloning voor uiteenlopende werkzaamheden die door de maat cq. advocaat verricht worden. De aard van de door de maat/advocaat gedeclareerde werkzaamheden is voor cliënt geen grond om (achteraf) om matiging van de hoogte van de factuur te verzoeken.

14. Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal worden gesteld, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Willemspark Advocaten als eisende partij optreedt, is zij bevoegd het geschil aanhangig te maken. Dit wordt gedaan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

Amsterdam, februari 2024