Privacyverklaring

Willemspark Advocaten respecteert de privacy van alle betrokken en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er door ons worden verwerkt en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Willemspark Advocaten zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien uit de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) naleven.

Deze Privacy statement is van toepassing op alle personen waarvan Willemspark Advocaten persoonsgegevens verwerkt en hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n).

1. De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door verstrekking op eigen initiatief van betrokkene, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Emailadressen/telefoonnummers
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

Tevens verwerkt Willemspark Advocaten overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen en die relevant zijn voor het dossier. Mogelijk worden daarom ook de persoonsgegevens van anderen (waaronder de wederpartij, kinderen etc.) verwerkt. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

3. Doel van de verwerking c.q. grondslagen

Op grond van artikel 6 van de AVG is verwerking alleen rechtmatig als er een beroep kan worden gedaan op een van de AVG-grondslagen. Willemspark Advocaten verwerkt de persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht waarbij betrokkene

ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Het kan voorkomen dat er tijdens een advisering, procedure of mediationtraject ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strengere eisen. Om die reden vraagt Willemspark Advocaten in de opdrachtbevestiging om toestemming voor de verwerking hiervan. “Toestemming” is tevens een van de AVG-grondslagen om deze (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken.

Willemspark Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verlening van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • inning van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (sollicitatie).

4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de AVG heeft een betrokkene het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft een betrokkene ten alle tijden het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Als laatste kent de AVG betrokkenen het recht toe om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand naar een derde door te sturen.

Als u een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het secretariaat: secretariaat@Willemsparkadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Verzoeken die geen betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens zullen wij niet in behandeling nemen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Willemspark Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ook geldt het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u vindt dat Willemspark Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Ook kunt u ons altijd contacten indien u verdere vragen heeft over de hiervoor genoemde rechten uit de AVG.

5. Bewaartermijn bij privacyverklaring

Willemspark Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verzameld zijn en hanteert daarbij de wettelijke bewaartermijn. Uw dossier wordt na sluiting vijf jaar bewaard in ons archief. Administratieve stukken worden, met inachtneming van de fiscale bewaarplicht, voor een periode van zeven jaar na het sluiten van het boekjaar bewaard. Willemspark Advocaten houdt voor sollicitatiegegevens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens aan. Indien een sollicitant de functie niet heeft gekregen, worden de gegevens binnen vier weken na dato verwijderd, tenzij er toestemming is gevraagd. Indien dit het geval is dan worden de gegevens maximaal een jaar bewaard. Zodra de bovengenoemde geldende bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens zonder verdere aankondiging vernietigd.

6. De beveiliging van uw gegevens

Willemspark Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang door derden, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze IT-providers zijn eveneens verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Voorts zijn alle medewerkers van Willemspark Advocaten onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding.

7. Inschakelen en delen gegevens met derden

Willemspark Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Willemspark Advocaten, zoals een deurwaarder of accountant maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Willemspark Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Indien een derde partij namens en in opdracht van Willemspark Advocaten persoonsgegevens verwerkt, dan wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze partij is daardoor eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Voorbeelden van derden met wie Willemspark Advocaten een verwerkersovereenkomst heeft gesloten zijn de leveranciers van de kantoor-software en de salarisadministrateur.

Derden aan wie Willemspark Advocaten persoonsgegevens verstrekt, maar zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn, zijn voor de verwerking van de door hun ontvangen persoonsgegevens zelf verantwoordelijk. Willemspark Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

8. Statistieken en cookies

Willemspark Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Willemspark Advocaten verkocht aan derden. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.

9. Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. Van Beekhof via de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 september 2019. Willemspark Advocaten behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.