Curatele

Curatele is bedoeld voor meerderjarigen die hun financiële én persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. De curator wordt door een rechter benoemd. Een curator kan een bekende van de betrokkene zijn, maar ook kan er een professionele curator worden benoemd. De rechter kan 1 of 2 curatoren benoemen.

De curatele gaat in op de dag van de uitspraak van de rechter. Een curatele stopt wanneer de rechter dit uitspreekt. De curatele vanzelf bij tijdelijke curatele, bij overlijden of als de curatele overgaat in bewind en/of mentorschap.

Vrijblijvend contact opnemen

 

Gevolg voor benoeming van curator

Nadat de rechter een curator heeft benoemd is de betrokkene handelingsonbekwaam. De betrokkene mag onder andere niet meer zelfstandig overeenkomsten met derden sluiten of het gezag over zijn of haar minderjarige kinderen uitoefenen. De curator regelt de geldzaken van de betrokkene en beschermt zijn of haar bezit. Daarnaast beslist de curator over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene, en komt de curator op voor de persoonlijke belangen van de betrokkene. De curator betrekt de betrokkene hier zoveel als mogelijk bij.

Heel persoonlijke zaken, zoals donorregistratie of het opstellen van een euthanasieverklaring, mag de curator niet voor de betrokkene regelen. Hij mag wel meedenken.

Tenzij de rechter anders beslist dient de curator jaarlijks rekening en verantwoording aan de rechter af te leggen. Dit betekent dat de curator een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar aan de rechter moet sturen. De rechter controleert dat, en verleent indien hij akkoord is goedkeuring.

Curatele wordt enkel door de rechter uitgesproken als de lichtere beschermingsvormen (bewind,mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

 

Aanvraag tot curatele

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot curatele indienen:

  • de persoon voor wie de curatele bedoeld is (de betrokkene);
  • de echtgenoot of andere partner;
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig);
  • de bewindvoerder of mentor van de betrokkene;
  • instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • officier van justitie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen