Verhuizen met uw kinderen? Dit zijn de mogelijkheden

Stel, u zou graag met de kinderen naar een andere plaats verhuizen. Bijvoorbeeld omdat u na de scheiding een nieuwe baan of nieuwe partner heeft of omdat u graag dichterbij uw familie wilt wonen. Mag u verhuizen?

Indien u samen met uw ex-partner gezamenlijk gezag over de kinderen heeft, dan zal hij of zij toestemming moeten geven voor de verhuizing. Geeft hij of zij geen toestemming? Dan kunt u de rechter verzoeken u vervangende toestemming te geven om te verhuizen. Zo’n verzoek wordt echter niet zonder meer toegewezen. Hiervoor moet aan een aantal criteria zijn voldaan, welke ik hieronder zal bespreken.

Criteria voor vervangende toestemming voor verhuizing

Bij de beoordeling van uw verzoek om vervangende toestemming voor een verhuizing, maakt de rechter een belangenafweging. Hierbij worden uw belangen, de belangen van de kinderen en de belangen van de achterblijvende ouder meegewogen. Bij deze belangenafweging dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de voorbereiding van de verhuizing;
  • de geboden alternatieven ter compensatie van de gevolgen van de verhuizing;
  • de mate waarin ouders in staat zijn met elkaar te overleggen;
  • de continuïteit van de zorg na de verhuizing;
  • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarigen, hun mening en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen.

Als uitgangspunt geldt dat een ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om – samen met de kinderen – elders een toekomst op te bouwen. De omstandigheden van het geval moeten een dergelijke beslissing echter wel rechtvaardigen. Bij die beslissing staat het belang van de kinderen voorop. Omdat de kinderen vaak door een verhuizing minder contact hebben met de andere ouder en zij uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, wordt een verzoek aan de rechtbank om toestemming voor verhuizing met de kinderen vaak afgewezen. Het is dan ook van groot belang dat het verzoek grondig wordt onderbouwd.

Advies over verhuizing met kinderen

Bij Van Beekhof Bouma Reichmann Advocaten is geregeld met succes verzocht om vervangende toestemming voor een verhuizing met minderjarige kinderen. Dat het belang van het kind zwaar weegt, neemt namelijk niet weg dat andere belangen zwaarder kunnen wegen. Denk hierbij aan de situatie waarin de kinderen nog jong zijn, waardoor zij zich relatief eenvoudig kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. In die situatie kan het belang van de ouder zwaarder wegen dan het belang van het kind. Bovendien kan het belang van het kind juist zijn gediend bij een verhuizing.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien een kind na een verhuizing een veel stabielere leefsituatie krijgt. Daarnaast is het van belang dat de verhuizende ouder de gevolgen van de verhuizing voldoende compenseert. Dit kan bijvoorbeeld door de andere ouder tegemoet te komen in de extra reiskosten en door extra omgangsmomenten aan te bieden. Indien tot slot de verhuizing goed wordt voorbereid – de kinderen kunnen naar een nieuwe school en de verhuizende ouder heeft een geschikte woning en/of baan – is het aannemelijk dat het belang van de achterblijvende ouder zich niet tegen de verhuizing verzet.

Hoe een rechter de belangenafweging maakt en welke factoren daarbij het zwaarst wegen, verschilt per geval. Bent u benieuwd naar ons advies in uw situatie? Neem gerust contact met ons op.