Fiscale wijzigingen per 1 januari 2015: mogelijke gevolgen voor de alimentatie?

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. De belangrijkste wijzigingen en gevolgen van deze wet zijn:

  1. Het vervallen van de forfaitaire aftrek in verband met de uitgaven voor levensonderhoud van kinderen;
  2. De verhoging van het kindgebonden budget;
  3. Het vervallen van de alleenstaande ouderkorting.

De invoering van deze wet kan gevolgen hebben op de hoogte hiervan waardoor de door u te ontvangen, dan wel te betalen kinderalimentatie kan wijzigen.

Afschaffen forfaitaire aftrek

Tot en met 31 december 2014 ontving de alimentatieplichtige die kinderalimentatie betaalde een fiscaal voordeel doordat een forfaitair bedrag in aftrek kon worden gebracht op het inkomen. Deze forfaitaire aftrek wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. De kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar kunnen dan niet meer als aftrekpost worden opgevoerd in de belastingaangifte. Dit heeft als gevolg dat de alimentatiebetaler er netto financieel op achteruit zal gaan, omdat in veel gevallen bij de vaststelling van het alimentatiebedrag rekening is gehouden met de belastingteruggave. Op grond hiervan kan er aanleiding zijn om de eerder vastgestelde kinderalimentatie te herberekenen. In onderling overleg of na verzoek bij de rechtbank kan de alimentatie worden bijgesteld.

Wijziging behoefte kind

In het huidige stelsel wordt het door de alimentatiegerechtigde ouder te ontvangen kindgebonden budget in mindering gebracht op de behoefte van het kind. In het nieuwe stelsel komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging hiervan. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De Expertgroep Alimentatienormen, ‘een belangrijke werkgroep van familierechters die aanbevelingen doet aan de rechterlijke macht over juridische consequenties van wetten’ , beveelt aan om deze alleenstaande ouderkop ook in mindering te doen strekken op het eigen aandeel van de ouders in de behoefte van het kind. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders zelf moeten voorzien. Om die reden behoeft mogelijk geen kinderalimentatie meer betaald te worden.

Wijziging draagkracht ouders

In het huidige stelsel leidt de alleenstaande ouderkorting ertoe dat de verzorgende ouder een hoger netto besteedbaar inkomen heeft. Deze korting komt per 1 januari 2015 te vervallen, waardoor de draagkracht van de verzorgende ouder zal dalen. Zoals hierboven reeds besproken zal de verzorgende ouder, indien hij of zij daarvoor in aanmerking komt, een alleenstaande ouderkop ontvangen in plaats van de alleenstaande ouderkorting. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de kinderalimentatie. De alleenstaande ouderkorting werd namelijk tot op heden bij de draagkracht van de verzorgende ouder in aanmerking genomen. Per 1 januari zal de alleenstaande ouderkop echter in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind. Hierdoor zal voor de verzorgende ouder zowel het netto besteedbaar inkomen als de te ontvangen kinderalimentatie dalen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat de moeder in 2014 per maand een inkomen had van € 1.250 netto en recht had op een alleenstaande ouderkorting van € 250. Daarnaast ontving ze kinderalimentatie van € 250 (de behoefte van het kind). De moeder had dus maandelijks een bedrag van € 1.750 netto te besteden. Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de alleenstaande ouderkorting, maar ontvangt ze daar tegenover ongeveer € 250 extra uit het kindgebonden budget. Doordat per 1 januari de alleenstaande ouderkop echter in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind, komt de resterende behoefte van het kind uit op 0. De alimentatieplicht zou dan komen te vervallen. De alimentatie kan worden aangepast dan wel in onderling overleg dan wel na verzoek bij de rechtbank.

Indien de alimentatie vervalt, heeft de moeder een bedrag van € 1.500 netto te besteden, derhalve € 250 netto per maand minder dan in 2014.

Door het wegvallen van het fiscaal voordeel en de verhoging van de overheidsbijdrage door invoering van de alleenstaande ouderkop, zal de hoogte van de te betalen kinderalimentatie doorgaans lager uitvallen.

Wijziging partneralimentatie

Ten gevolge van een afname van de te betalen kinderalimentatie kan de draagkracht van de alimentatieplichtige ten aanzien van de partneralimentatie stijgen. Voor zover daar sprake van is, kan bovenstaande dus ook effect hebben op de hoogte van de partneralimentatie.

Conclusie

De Expertgroep Alimentatienormen heeft aangegeven dat de doorgevoerde wijziging van de fiscale regelgeving van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van de eerder vastgestelde bijdragen. Indien u wilt weten of de wetswijziging per 1 januari 2015 ook voor u gevolgen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Annelieke Bouma
abouma@vbbradvocaten.nl