Eindelijk duidelijkheid over de vaststelling van kinderalimentatie

Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen maanden veel discussie is geweest over de vaststelling van de hoogte van kinderalimentatie.

Sinds 1 januari 2015 hebben grote fiscale wijzigingen plaatsgevonden, die gevolgen hebben voor zowel ouders die kinderalimentatie betalen, als degenen die alimentatie ontvangen. Vanaf die datum ontvangt de kinderalimentatie betalende ouder geen forfaitaire aftrek meer. Daarnaast zijn de heffingskortingen voor alleenstaande ouders vervangen door een fiscale toeslag in de vorm van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

De Expertgroep Alimentatienormen heeft de volgende aanbeveling gedaan naar aanleiding van de gewijzigde fiscale regelgeving. Op de behoefte van de kinderen die volgt uit de toepasselijke NIBUD tabellen wordt vanaf 1 januari 2015 het te ontvangen kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop in mindering gebracht. Pas na aftrek van dit bedrag wordt het eigen aandeel van ieder van de ouders in de kosten van de kinderen berekend. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat helemaal geen kinderalimentatie meer verschuldigd is.

Zowel binnen de rechtspraak als binnen de advocatuur heerste verdeeldheid over deze wijze van berekenen van kinderalimentatie conform de aanbeveling van de Expertgroep. Vanaf januari 2015 bleek dat sommige rechtbanken de aanbeveling van de richtlijn volgden; andere rechtbanken weken af van de richtlijn en gingen anders om met het kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie. De rechtszekerheid was ver te zoeken nu zelfs de rechtbanken geen eenduidig beleid voerden.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat aan de Hoge Raad prejudiciƫle vragen zijn gesteld over het kindgebonden budget en de vaststelling van kinderalimentatie.

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid verschaft over de wijze van vaststelling van kinderalimentatie in relatie tot het kindgebonden budget en daarmee een einde gemaakt aan de rechtsonzekerheid.

Wat heeft de Hoge Raad beslist?

De Hoge Raad heeft het volgende beslist. Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dient niet in de mindering te strekken op de behoefte van de minderjarige kinderen, maar dient te worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het KGB ontvangt bij berekening van de draagkracht van die ouder.

De uitspraak staat dus haaks op de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep zal de richtlijn moeten aanpassen conform de uitspraak van de Hoge Raad.

Gevolg is dat er weer rechtszekerheid is over de wijze van vaststelling van kinderalimentatie.

Voor de volledige uitspraak zie: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011

Wat betekent dit voor u?

Veel thans lopende procedures zijn de afgelopen maanden door de rechtbanken aangehouden in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad. In deze procedures zal de kinderalimentatie dan ook berekend worden conform de door de Hoge Raad voorgeschreven wijze. Voor ouders die in het eerste half jaar van 2015 een uitspraak hebben gekregen over de hoogte van kinderalimentatie betekent dit dat deze bijdrage mogelijk niet meer aan de thans voorgeschreven berekeningswijze voldoet.

Vraag is of de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober jl. als wijzigingsgrond kan worden aangevoerd om de alimentatie opnieuw door de rechter te laten toetsen. Dit zal nog moeten blijken.

Wilt u weten of de kinderalimentatie die u betaalt of ontvangt nog aan de maatstaven voldoet? Wij adviseren u graag en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Annelieke Bouma
abouma@vbbradvocaten.nl
Familierechtadvocaat en mediator
020 3640310