Betalen van alimentatie

Uw partner laat het betalen van alimentatie achterwege. Wat nu?

Beschikking van de rechtbank

De afspraken over de door uw ex-partner te betalen kinder- en/of partneralimentatie kan opgenomen zijn in een door de rechter genomen beslissing. Meer formeel wordt dit aangeduid als de door de rechter gewezen beschikking (soms ook: het vonnis). Mocht uw ex-partner de in die beschikking opgenomen betalingsverplichting niet nakomen, dan kunt u tegen hem/haar maatregelen nemen. De wet spreekt van het treffen van executiemaatregelen. Wat dat zijn, leggen wij hieronder uit.

Neem contact op 

Overeenkomst/echtscheidingsconvenant voor betalen van alimentatie

Alimentatieafspraken kunnen ook opgenomen zijn in een tussen u en uw ex-partner opgestelde overeenkomst. Vaak vormt een dergelijke afspraak onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Een convenant is ook een overeenkomst. Een belangrijke vraag is of uw overeenkomst (convenant) opgenomen is in een door de rechter gewezen beschikking (of vonnis), dan wel in een door een notaris opgestelde akte. Alleen op die manier heeft u namelijk een ”titel”. Alleen met een titel heeft u de mogelijkheid om zonder nadere tussenkomst van de rechter executiemaatregelen te treffen indien uw ex-partner zich niet houdt aan zijn/haar betalingsverplichting.

Mocht u geen titel hebben, dan kunt u die bij de rechter alsnog verkrijgen. De rechter beoordeelt vervolgens of er sprake is van een betalingsverplichting van uw ex-partner. Zo ja, dan zal de rechter dat oordeel opnemen in een uitspraak. Daarmee heeft u alsnog de titel die u nodig heeft om executiemaatregelen te treffen. De wet bepaalt dat u voor het voeren van deze procedure een advocaat nodig heeft. Willemspark Advocaten staat u daar uiteraard graag in bij.

Vrijblijvend contact opnemen

Wilt u meer informatie over het betalen van alimentatie?

Contact opnemen

Wat is een executiemaatregel?

De meest gangbare executiemaatregel is die van het leggen van beslag. Daarvoor is de tussenkomst nodig van een deurwaarder. De deurwaarder kan op basis van de betreffende beschikking (of vonnis, of notariële akte) overgaan tot het leggen van beslag.

Een alternatief voor het in de arm nemen van een deurwaarder is dat u zich wendt tot het LBIO, het landelijk bureau tot inning van onderhoudsbijdragen. Er zijn duidelijke verschillen in de werkwijze en de kosten tussen een deurwaarder en het LBIO. Als u daar meer over wilt weten, neem dan contact op met ons kantoor. Wij lichten graag een en ander toe.

Het voert te ver hier in te gaan op de verschillende vormen van beslag (conservatoir en executoriaal) en de (on)mogelijkheden van beslag. Mocht u daar meer over willen weten, schroom niet ons te bellen. Onze advocaten hebben allen ervaring met het treffen van executiemaatregelen. Wij adviseren u graag over de oplossing die het best bij uw situatie aansluit. In voorkomende gevallen kunnen zo bovendien onnodige kosten bespaard worden.

Vrijblijvend contact opnemen